Nocna i świąteczna opieka lekarska

Nocna i Świąteczna opieka w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Szpital znajduje się przy ul. Łopuskiego 31-33 w. Przy szpitalu zatrzymuje się autobus Komunikacji Miejskiej nr 4. Wejście na teren przychodni  gdzie możemy uzyskać pomoc lekarską w nocy, dni wolne od pracy i święta jest od strony podjazdy dla karetek (wejście przez bramę wjazdową na teren szpitalnego parkingu).

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

– gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,

– zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

– zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.

Go­dzi­ny otwar­cia:

– w so­bo­ty, nie­dzie­le i świę­ta – ca­ło­do­bo­wo
– nr te­le­fo­nu 94 35 30 356

Do le­ka­rza warto za­brać:

  • Do­ku­ment po­twier­dza­ją­cy toż­sa­mość pa­cjen­ta [dowód oso­bi­sty, pasz­port, le­gi­ty­ma­cja szkol­na lub stu­denc­ka],
  • Numer PESEL pa­cjen­ta [do­ty­czy wszyst­kich pa­cjen­tów po­wy­żej ukoń­czo­ne­go 3-mie­sią­ca życia],
  • W przy­pad­ku pa­cjen­tów zgło­szo­nych do ubez­pie­cze­nia przez pla­ców­ki mun­du­ro­we [woj­sko, po­li­cja, straż gra­nicz­na itp.] warto za­brać do­ku­ment po­twier­dza­ją­cy ubez­pie­cze­nie,
  • W przy­pad­ku ubez­pie­cze­nia przez in­sty­tu­cję MOPS, GOPS – ak­tu­al­ną de­cy­zję,
  • W przy­pad­ku pa­cjen­tów po­słu­gu­ją­cych się kartą EKUZ warto za­brać ją z do­ku­men­tem stwier­dza­ją­cym toż­sa­mość,
  • W przy­pad­ku cho­rób prze­wle­kłych opa­ko­wa­nia za­ży­wa­nych leków.

 

 

 

 

 

 

Send this to friend