Jutro sesja Rady Miasta. W programie m.in. wotum zaufania dla prezydent Kołobrzegu

Jutro o godz. 9 rozpocznie się XXXVI sesja Rady Miasta Kołobrzeg. Obrady odbędą się online. Na okkolobrzeg.pl udostępnimy transmisję z posiedzenia.

Fot. Archiwum.

Sesję rozpocznie debata nad stanem miasta w 2020 r. i uchwała związana z udzielaniem prezydent Kołobrzegu wotum zaufania.

PROGRAM

-Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok: wystąpienie Prezydenta Miasta, debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok.

-Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

-Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok (wystąpienie Prezydenta Miasta, przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzegu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok, przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium).

-Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok.

Podjęcie uchwał:

-w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu,

-w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji,

-w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044,

-w sprawie przyjęcia apelu o korektę Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, poprzez ujęcie Portu Kołobrzeg na liście portów, które mają zapewnić obsługę i bezpieczeństwo morskich farm wiatrowych na Środkowym Wybrzeżu,

-w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 95 położonej w obrębie 4,

-w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg,

-w sprawie sprzedaży działki numer 205/31 obręb 17 oraz działki numer 205/16 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu,

-w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

-w sprawie nadania Panu Jerzemu Leśniakowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”.

-Sprawozdania Prezydenta Miasta: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg za rok 2020 oraz z działalności między sesjami.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend