W Kołobrzegu nie wszędzie zapłacisz kartą

You are currently viewing W Kołobrzegu nie wszędzie zapłacisz kartą
  • Post category:Info
  • Post comments:1 Komentarz

Czy­tel­niczka Ok! Kołobrzeg, która wypo­czywa nad pol­skim morzem ze zdzi­wie­niem pisze do nas, że w oble­ga­nym przez tury­stów mie­ście jakim jest Koło­brzeg wciąż jest wiele miejsc gdzie nie można pła­cić kartą.
— Od dawna nie noszę przy sobie gotówki — przy­znaje w wysła­nym do nas mailu pani Ewa ze Szcze­cina — Teraz prze­sta­wiam się z karty na pła­ce­nie tele­fo­nem. Z reguły nie ma z tym pro­blemu. Dla­tego zdzi­wiło mnie gdy w Koło­brzegu nad morzem nie mogłam zapła­cić za jedze­nie kartą. Pani popro­siła o gotówkę.
I jak, zazna­cza pani Ewa, nie cho­dzi tu wcale o stra­gany z warzy­wami z przy­do­mo­wego ogródka czy małe punkty gastro­no­miczne sprze­da­jące lody. Kartą nie mogła zapła­cić w restau­ra­cji bli­sko morza, we wschod­niej czę­ści Koło­brzegu.
Oka­zuje się, że sytu­acja jest kło­po­tliwa szcze­gól­nie gdy pła­cimy kartą kre­dy­tową z któ­rej wypłata gotówki w ban­ko­ma­cie jest wyjąt­kowo droga.
Z dru­giej strony coraz niż­sza jest tzw. opłata inter­change pobie­rana od trans­ak­cji bez­go­tów­ko­wych doko­ny­wa­nych kar­tami płat­ni­czymi. W 2012 roku wyno­siła ona 1,2 — 1,3 pro­cent. Na początku 2014 roku opłata spa­dła do 0,5 pro­cent. To nie koniec obni­żek. Kolejne weszły w życie 29 stycz­nia 2015 roku i dzięki nim obecna stawka inter­change dla kart debe­to­wych wynosi 0,2%, nato­miast dla kart kre­dy­to­wych 0,3%. Dla­tego brak ter­mi­nali płat­ni­czych do trans­ak­cji bez­go­tów­ko­wych dziwi.
To nie jedyne utrud­nie­nie z jakim się tu spo­tkała nasza czy­tel­niczka.
— Tego samego dnia nie mogłam zapła­cić w skle­pie spo­żyw­czym, bo nie prze­kro­czy­łam kwoty mini­mal­nej 20 zł. — czy­tamy dalej.
Spraw­dzi­li­śmy, mini­malna war­tość trans­ak­cji kartą ist­nieje tylko dla­tego, że usta­lają ją sobie sklepy co jest nie­zgodne z regu­la­mi­nem usług agenta roz­ra­chun­ko­wego. Dla­tego jeżeli w skle­pie spo­tkamy się z odmową przy­ję­cia płat­no­ści kartą z powodu zbyt niskiego rachunku możemy powia­do­mić o tym swój bank, który dalej podej­mie odpo­wied­nie kroki.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Jacek73

    Ja nie mogłem zapłacić kartą za wejście na latarnię morską. Bardzo niemiły pan z obsługi odesłał mnie do bankomatu. Strasznie to żałosne ze strony zarządzających latarnią.

Dodaj komentarz