Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Kultury Miasta Kołobrzeg 2030 plus

Urząd Miasta Kołobrzeg zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie zdania kołobrzeżan i zaopiniowanie Programu Rozwoju Kultury Miasta Kołobrzeg 2030 plus.

Konsultacje trwają od 17 do 24 lipca 2023 roku. Formą konsultacji jest zgłaszanie opinii i uwag przy pomocy formularza na adres mailowy: j.pawlak@um.kolobrzeg.pl lub w formie papierowej poprzez złożenie wypełnionego formularza w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Klienta.

Głównym celem Programu Rozwoju Kultury Miasta Kołobrzeg 2030 plus jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju środowiska kulturalnego, które spełnia aktualne potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, jak również wzmacnia atrakcyjność turystyczną miasta. Punkt wyjścia Programu stanowi Strategia Rozwoju Kultury Miasta Kołobrzeg do 2020 roku, badania przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej w okresie kwietnia i maja 2023 roku oraz indywidualne wywiady środowiskowe przeprowadzone w oparciu o grupę badawczą opartą na szeroko rozumianym środowisku ludzi kultury i sektorów powiązanych.  

– Jako prezydent miasta Kołobrzeg głęboko wierzę, że niniejszy Program Rozwoju Kultury do roku 2030 plus przyczyni się do rozkwitu i rozwoju naszego miasta. Wspólnie z lokalnymi środowiskami twórczymi chcemy tworzyć miejsce, które będzie rozpoznawane na mapie Polski, ale też w Europie, jako atrakcyjne centrum kulturalne, pełne otwartości, pasji i twórczego ducha, jako przestrzeń inspiracji, współpracy i wymiany idei dla wszystkich, którzy w nim mieszkają i którzy je odwiedzają. Mam głębokie przekonanie, że kultura może być narzędziem rozwiązywania problemów społecznych dotykających lokalnej wspólnoty i tworzenia otwartego i przyjaznego środowiska, w którym wszyscy ludzie – niezależnie od różnic kulturowych, etnicznych, społecznych czy religijnych, są szanowani i akceptowani – mówi prezydent Anna Mieczkowska.

Wnioski oparto również na założeniach i diagnozach wypracowanych w Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2030 oraz dyskusjach i debatach społecznych z udziałem przedstawicieli instytucji kultury, lokalnych aktywistów, twórców i animatorów kultury, jakie odbyły się w ostatnich miesiącach.

Celem dokumentu jest również poszerzanie kulturalnej mapy miasta i zwiększanie całorocznej oferty kulturalnej. Więcej miejsca na kulturę zaangażowaną i angażującą. Miasto ma stać się „miastem do odkrycia”. Mając to na uwadze, Magistrat chce przekazać kolejne obiekty w ręce ludzi kultury, stowarzyszeń, fundacji, muzeów, instytucji kultury. Wśród proponowanych obiektów znajdują się: latarnia morska, przepompownia nad Parsętą, węzeł cieplny, Baszta Prochowa wraz z parkiem, a także obiekty przy porcie rybackim.

Kolejnym strategicznym celem w obszarze kultury będzie dla Kołobrzegu staranie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Kołobrzeg, który przez wieki był miastem portem, miastem hanzeatyckim, miastem twierdzą, miastem uzdrowiskiem, miastem regeneracji i miastem kultury, znalazł się w miejscu i czasie, w którym tak wyjątkowy projekt może przyspieszyć pożądane zmiany społeczne. Stojąc w obliczu wyzwań, przed jakimi staje dziś większość miast Europy – w czasie, kiedy dotykają nas zmiany klimatyczne, ekstremalne zjawiska pogodowe, pandemia, wojna w Ukrainie, kryzysy migracyjne, potrzebujemy nowego, otwartego spojrzenia na otaczający nas świat i na człowieka żyjącego obok nas.

– Zapraszam do spotkania i twórczych rozmów wszystkich tych, którym bliskie są nasze europejskie wartości. Siądźmy w kręgu i przyjrzyjmy się sobie, by podzielić się doświadczeniami i pomysłami na przyszłość, która przyniesie korzyści miastu, jego mieszkańcom i odwiedzającym go przybyszom – dodaje prezydent miasta Anna Mieczkowska.

Link do programu i formularza ]

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend