Miasto zleciło deratyzację parków i terenów zielonych. Uważajcie na swoje zwierzęta!

Urząd Miasta Kołobrzeg przypomina o obowiązkowej, corocznej deratyzacji. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (zamieszkałymi
i niezamieszkałymi) na terenie miasta Kołobrzeg.

Obowiązkowa deratyzacja odbywa się dwa razy do roku: w okresie wiosennym od 1 do 31 marca oraz jesienią od 1 do 31 października.

W okresie wiosennym miasto zleci deratyzację na niżej wymienionych terenach.

-Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X – wysepki oraz skarpy wokół stawu
-Skwer im. kard. Stanisława Mieszkowskiego
-Park im. Stefana Żeromskiego
-Pas techniczny przy ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry
-Bulwar Jana Szymańskiego
-Park im. 3 Dywizji Piechoty
-Park. im. Antoniego Szarmacha
-Teren zielony w granicach ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Łopuskiego.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne, węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny oraz inne miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Kołobrzegu.

Trutkę należy wyłożyć w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. Miejsca wyłożenia preparatów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend