Mieszkańcy mówią zdecydowane „nie” fermie bydła. Jutro spotkanie protestacyjne

Jutro mieszkańcy gminy Dygowo spotkają się w świetlicy w Czerninie by zaprotestować przeciwko planowanej w Czerninie fermie bydła. Obawiają się, że inwestycja w sąsiedztwie ich domów będzie uciążliwa, a wartość ich nieruchomości spadnie. Początek spotkania o godz. 18.30.

Poniżej list protestacyjny mieszkańców gminy Dygowo, który otrzymaliśmy na naszą skrzynkę mailową. Publikujemy go w całości. 

„Poniżej wstępne postulaty mieszkańców, które trafiły do wójta Gminy Dygowo.

My niżej podpisani mieszkańcy Czernina nie wyrażamy zgody na realizację inwestycji polegającej na adaptacji istniejących obiektów inwentarskich oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, w celu uruchomienia fermy bydła opasowego o łącznej obsadzie zwierząt 1440 DJP, przewidzianych do realizacji na dz. nr ew. 391/5 w miejscowości Czernin, gmina Dygowo z następujących przyczyn: 

  1. Zasięgu oddziaływania inwestycji. W raporcie o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko wskazano, iż cyt.: „według przeprowadzonych szczegółowych analiz, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wychodziło poza granice działki inwestycyjnej” – nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem!
  1. Ograniczenie rozwoju miejscowości Czernin. Pomimo, iż przepisy prawa nie regulują kwestii emisji odorów to jednak uciążliwy smród spowoduje ograniczenie w użytkowaniu nieruchomości mieszkańców Czernina. Taka inwestycja zablokuje rozwój agroturystyki, a tym samym ograniczy rozwój gminy.
  1. Utrata wartości nieruchomości. Czernin, z uwagi na bliskie sąsiedztwo z miastem Kołobrzeg, stał się atrakcyjny jako miejsce budowy domków jednorodzinnych i osiedlania się rodzin, zmęczonych zgiełkiem miasta, a poszukujących ciszy i czystego powietrza. Zdroworozsądkowi ludzie nie będą chcieli mieszkać blisko przemysłowej hodowli zwierząt. Mieszkańcy odczują spadek cen nieruchomości gospodarstw.
  1. Zagrożenia związane z produkcją gnojowicy. W raporcie o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko wskazano, iż „gnojowica powstająca w wyniku eksploatacji będzie wykorzystywana rolniczo – do nawożenia pól. Nawozy wykorzystywane będą na terenach będących własnością inwestora oraz przekazywane na podstawie zawartych umów. Na etapie budowy obory Inwestor powinien zawrzeć umowy okolicznymi rolnikami na udostępnienie do nawożenia pozostałych gruntów rolnych nadających się do zagospodarowania gnojowicy”. Oprócz tak lakonicznego stwierdzenia, dokument nie zawiera żadnej szczegółowej analizy, która wskazywałaby na możliwość zagospodarowania powstającej gnojowicy – jak chociażby porównanie ilości wytworzonej gnojowicy do dostępnego areału, na którym miałaby być wykorzystana i przynajmniej wstępnej deklaracji rolników do przyjęcia gnojowicy. Takie zagospodarowania gnojowicy może negatywnie wpłynąć na wody powierzchniowe – rzekę Bogucinkę i Stramniczkę, wody podziemne i grunty sąsiednie. Ponadto taka inwestycja sprzyja wylęgowi uciążliwych owadów, np. much. Wydzielany z gnojowicy metan, tlenek węgla, amoniak i siarkowodór powodują, iż fermy hodowlane uznawane są za niezmiernie uciążliwe dla otoczenia. W podsumowaniu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko wskazano, iż „znaczna odległość od budynków mieszkalnych nie powinna powodować konfliktów społecznych” – jest to stwierdzenie nieprawdziwe, niczym nie poparte, wskazujące jednoznacznie, iż sporządzony dokument na zlecenie Inwestora i finansowany z jego pieniędzy jest nierzetelny i skonstruowany w taki sposób aby zabezpieczyć tylko jego interesy. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest jedynie o ok. 400 m.

Oczekujemy od Pana Wójta, przed wydaniem decyzji, przeprowadzenia otwartej rozprawy administracyjnej dla mieszkańców Czernina, gdzie każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie w przedmiotowej sprawie. Wnosimy o powołanie przez Pana Wójta niezależnego biegłego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, który przedstawi obiektywne i sumienne oddziaływanie planowanej inwestycji na wszystkie komponenty środowiska i zdrowie ludzi, bez presji finansowej zleceniodawcy. Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1405/ organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę m.in. wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. My mieszkańcy mówimy zdecydowane NIE! dla tej inwestycji.”

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend