Od dziś można składać wnioski o mieszkanie na Witkowicach (REGULAMIN, KRYTERIA DOCHODOWE)

Oo 15 kwietna do 30 maja będzie prowadzony nabór uzupełniający w programie „Mieszkania dla rozwoju”. Pozostało jeszcze 17 mieszkań dwupokojowych i 5 mieszkań jednopokojowych. Obrazowo można powiedzieć, że to połowa czwartego budynku na miejskim osiedlu na Witkowicach.

Warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy najmu mieszkania jest złożenie w terminie wniosku o zawarcie umowy najmu i zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Kolejne kryteria dotyczą dochodów – osoba ubiegające się o mieszkanie na Witkowicach musi mieć udokumentowany dochód w wysokości minimum 150 proc. (2382,60zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę w przypadku rodziny wieloosobowej, oraz 210 proc. (3335,72zł) w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Udokumentowany dochód nie może przekraczać 270 proc (4932,10 zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku rodziny wieloosobowej, oraz 380 proc. (6941,48) w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Druk wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wypełnić i wysłać wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej witkowice.kolobrzeg.eu

Osoba ubiegająca się o najem zobowiązana jest dostarczyć w terminie najpóźniej 30 dni od zakończenia naboru wniosków:

-potwierdzenie wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o rozliczaniu się z podatku dochodowego w Kołobrzegu ze wskazaniem Gminy Miasto Kołobrzeg, jako miejsca swojego zamieszkania;

-oświadczenie wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;

-zaświadczenie o wysokości dochodów za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu, osiąganych przez wnioskodawcę/osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania/ lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów przez wnioskodawcę/osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;

-oświadczenie wnioskodawcy o liczbie, wieku i stopniu pokrewieństwa względem wnioskodawcy osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania;

-orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania;

-w przypadku skorzystania z kryterium pierwszeństwa określonego w § 3 ust.1 pkt 6 Uchwały-kopie książeczki mieszkaniowej wystawionej do dnia 23 października 1990r.;

-pełnomocnictwo dla gminy do występowania i uzyskiwania informacji o wnioskodawcy/osobie zgłoszonej do wspólnego zamieszkania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

-Wniosek o zawarcie umowy najmu złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów i oświadczeń nie podlega rozpatrzeniu.

-Druki niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku dostępne będą do pobrania ze strony internetowej Gminy Miasto Kołobrzeg.

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu może złożyć tylko jeden wniosek o najem.

Prezydent Miasta powoła zarządzeniem zespół, który dokona weryfikacji formalnej złożonych wniosków. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Rady Miasta.

Weryfikacji formalnej podlegają wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Wnioski o zawarcie umowy najmu będą podlegać ocenie punktowej zgodnie z kryteriami pierwszeństwa.

Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu zostanie sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, obejmująca imiona i nazwiska najemców, zwana „listą najemców”. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje kolejność wpływu wniosku. Lista zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu lista podlega publikacji w BIP.

Wnioskodawcy nie ujęci na „liście najemców” mają prawo złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty publikacji listy.

Odwołania rozpatrywane są przez zespół opisany w ust. 9 i zatwierdzane przez Prezydenta Miasta w terminie miesiąca od złożenia odwołania.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend