Podwodne badania u wybrzeża Kołobrzegu

Arche­olo­dzy z kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego badają dno morza Bał­tyc­kiego na wyso­ko­ści Koło­brzegu. Prze­ba­da­nych zostało  9 kilo­me­trów kwa­dra­to­wych.
Prace które trwają to część pro­jektu Roz­po­zna­nie pod­wod­nych sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych w ramach badań AZP obsza­rów mor­skich w rejo­nie Koło­brzegu”, który dofi­nan­so­wało Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. AZP to Arche­olo­giczne Zdję­cie Pol­ski, które przed­sta­wia mapę arche­olo­gicz­nych sta­no­wisk na tere­nie kraju i wód tery­to­rial­nych.

Archeolodzy na podstawie tych badań stworzą mapę z zaznaczonymi punktami.  Jednym z takich punktów jest wrak dru­go­wo­jenny.

Na brzeg nic nie zostało wycią­gnięte. – Pro­jekt zakła­dał nie­in­wa­zyjne metody bada­nia dna Bał­tyku- usły­sze­li­śmy w Muzeum Oręża Pol­skiego, które pro­wa­dzi pro­jekt – Poza tym wycią­gnię­cie zabytku z morza wiąże się z jego kosz­towną i trudną kon­ser­wa­cją.

Aktu­al­no­ści z pod­wod­nych badań dna Bał­tyku można śle­dzić na stro­nie http://www.wraki.muzeum.kolobrzeg.pl

fot. www.wraki.muzeum.kolobrzeg.pl

12 300x225 - Podwodne badania u wybrzeża Kołobrzegu 14 300x225 - Podwodne badania u wybrzeża Kołobrzegu 35 300x225 - Podwodne badania u wybrzeża Kołobrzegu 11 300x225 - Podwodne badania u wybrzeża Kołobrzegu

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend