Poznaliśmy propozycję regulaminu przyznawania miejskich mieszkań, które powstaną na Witkowicach

W przyszłym roku ma zostać oddany do użytku pierwszy blok z mieszkaniami na wynajem na miejskim osiedlu przy ul. Witkowice. Dzisiaj prezydent miasta przedstawiła propozycję regulaminu ich przyznawania.

Pierwszy z czterech bloków ma być gotowy we wrześniu 2022 r. Wtedy do najemców trafi 31 mieszkań (w sumie w pierwszym etapie inwestycji będzie ich 124 – terminarz inwestycji na końcu tekstu).

Dziś, podczas konferencji prasowej prezydent miasta Anna Mieczkowska ze swoim zastępcą do spraw gospodarczych Ewą Pełechatą zaprezentowały wypracowane przez miasto zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowe kryteria pierwszeństwa, zasady przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokość obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I”. Nowe mieszkania są przeznaczone dla mieszkańców Kołobrzegu, którzy spełniają warunki kwalifikujące ich do złożenia wniosku.

Co ważne propozycja regulaminu ma charakter otwarty, stanowi propozycję, która będzie mogła podlegać zmianom w trakcie dalszych dyskusji m.in. z radnymi Rady Miasta.

O wynajem mieszkania będą mogły starać się osoby, które spełniają następujące warunki:

-złożą w terminie wniosek o zawarcie umowy najmu
-mieszkają na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
-udokumentują dochód w wysokości minimum 150 proc. najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku rodziny wieloosobowej czyli 1876,23 zł, oraz 210 proc. najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego czyli 2626,72 zł
-nie są zadłużone
-nie mają tytułu prawnego do innego mieszkania.

Kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny punktowej:

-w skład gospodarstwa domowego wchodzi dziecko – 10 punktów za każde dziecko w gospodarstwie domowym – przez dziecko należy rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 rok życia, pozostającą pod władzą rodzicielską bądź opieką prawną najemcy i wspólnie z nim zamieszkującą,

-w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 35 roku życia – 7 punktów,

-w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 65 lat – 3 punkty,

-w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która nie ukończyła 18 lat i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.zm.) – 2 punkty.

-w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 18 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) –2 punkty,

-posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r – 10 punktów.

Kaucja zabezpieczająca umowę najmu

Wysokość obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu ustalono dna sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

I etap do końca 2023 roku

Koszt I etapu to 26 308 219,61 zł . Na inwestycję udało się miastu pozyskać bezzwrotną pożyczkę w wysokości 3 milionów złotych z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

I etap inwestycji składa się z 4 budynków o 6 kondygnacjach,  po 31 mieszkań, łącznie zostanie więc oddane do użytku 124 lokale mieszkalne, a także droga wewnętrzna i 233 miejsca postojowe.

Terminarz:

-do 11.2021 r. – wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy
-do 09.2022 r. oddanie pierwszego budynku
-do 12.2022 r. oddanie drugiego budynku
-do 06.2023 r. oddanie trzeciego budynku
-do 09.2023 r. oddanie czwartego budynku
-do 12.2023r. zakończenie inwestycji.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend