Ruszył nabór wniosków o najem miejskich mieszkań na Witkowicach. Sprawdź czy się kwalifikujesz (szczegóły)

Dziś o godz. 00.00 wystartował nabór wniosków o najem mieszkań na powstającym właśnie miejskim osiedlu na Witkowicach. Dokumenty można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony witkowice.kolobrzeg.eu. Podajemy szczegóły regulaminu i oceny wniosków.

Osiedle ma liczyć cztery budynki – łącznie 124 mieszkania. Te są jedno, dwu
i trzypokojowe. Wszystkie wyposażone w rozwiązania proekologiczne –
instalacje fotowoltaiczne, system „małej retencji”, a nawet w stację
ładowania pojazdów elektrycznych. Pierwsze mieszkania mają być gotowe pod koniec tego roku.
Za najmniejsze mieszkanie jednopokojowe (26 mkw.) czynsz ma wynieść nieco ponad 900 zł plus media.

Koszt budowy czterech budynków to 34 060 774,54 zł brutto. Inwestycje realizuje Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Właśnie ruszył nabór wniosków o przyznanie mieszkania na Witkowicach. Pamiętajmy, że przy aplikowaniu o jego najem potrzebny jest profil zaufany. My publikujemy szczegóły regulaminu i oceny wniosków.

Warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy najmu mieszkania jest:

-Złożenie w terminie wniosku o zawarcie umowy najmu,
-Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
-udokumentowany dochód w wysokości minimum 150 proc. (2007,66zł ) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku rodziny wieloosobowej, oraz 210 proc. (2810,72zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, udokumentowany dochód nie przekracza 270 proc. (3613,78 zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku rodziny wieloosobowej, oraz 380 proc. (5086,07) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Druk wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wypełnić i wysłać wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej witkowice.kolobrzeg.eu.

Osoba ubiegająca się o najem zobowiązana jest dostarczyć w terminie 30 dni od złożenia wniosku niżej wymienione dokumenty niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku:

-potwierdzenie wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o rozliczaniu się z podatku dochodowego w Kołobrzegu ze wskazaniem Gminy Miasto Kołobrzeg, jako miejsca swojego zamieszkania;
-oświadczenie wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
-zaświadczenie o wysokości dochodów za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu, osiąganych przez wnioskodawcę/osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów przez wnioskodawcę/osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;
-oświadczenie wnioskodawcy o liczbie, wieku i stopniu pokrewieństwa względem wnioskodawcy osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania;
-orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania;
-w przypadku skorzystania z kryterium pierwszeństwa określonego w § 3 ust.1 pkt 6 Uchwały-kopie książeczki mieszkaniowej wystawionej do dnia 23 października 1990r.;
-pełnomocnictwo dla gminy do występowania i uzyskiwania informacji o wnioskodawcy/osobie zgłoszonej do wspólnego zamieszkania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A

Druki niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku dostępne będą do pobrania ze strony internetowej Gminy Miasto Kołobrzeg.
Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu może złożyć tylko jeden wniosek o najem.
Prezydent Miasta powoła zarządzeniem zespół, który dokona weryfikacji formalnej złożonych wniosków. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Rady Miasta.

Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków zostanie sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje kolejność wpływu wniosku. Lista zostanie przedłożona prezydent Kołobrzegu do zatwierdzenia.


Kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej:

– w skład gospodarstwa domowego wchodzi dziecko -10 punktów za każde dziecko w gospodarstwie domowym poniżej 18 roku życia,
-w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 35 roku życia – 7 punktów;
-w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 65 lat – 3 punkty;
-w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która nie ukończyła 18 lat i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 2 punkty;
-w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 18 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2 punkty;
-posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 10 punktów;
-gospodarstwo domowe tworzy rodzina pełniąca funkcję rodziny zastępczej – 10 punktów.


Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend