Sejmik woj. zachodniopomorskiego uchwalił wyższe stawki za egzamin na prawo jazdy

Egzamin teoretyczny będzie kosztował 50 złotych, praktyczny np. w kat. B 200 złotych, a na autobusy i ciężarówki 250. Uchwałę, w której określono wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy przyjął Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Takie same regulacje wprowadzają samorządy w całej Polsce. Opłaty za egzaminy na prawo jazdy nie zmieniały się od ponad 10 lat i konieczne było – jak tłumaczą przedstawiciele branży – urealnienie przychodów.

Opłaty za egzaminy państwowe dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami dotychczas regulowało rozporządzenia Ministra Transportu. W znowelizowanych pod koniec 2022 r. przepisach zmieniających ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami – kompetencje ministra scedowano na sejmiki województw. Na wprowadzenie nowych przepisów samorządy mają czas do 30 czerwca br.

W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w innych regionach, przed skierowaniem uchwały pod obrady sejmiku przygotowano projekt przepisów, który do końca lutego podlegał konsultacjom społecznym. Uczestniczyły w nich m.in. Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Województwa Rada Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim, organizacje pracodawców, organizacje związkowe. Do projektu uchwały nie wniesiono zastrzeżeń i negatywnych uwag.

Na posiedzeniu XLI sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (8 marca) projekt uchwały był dyskutowany. W wyniku głosowania radni przyjęli uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.

Opłata za przeprowadzenie na obszarze województwa zachodniopomorskiego egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi:

1) za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu – 50 zł;

2) za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii:

a) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – 200 zł,

b) B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E – 250 zł;

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w województwie zachodniopomorskim zgodnie podkreślają, że pozostawienie opłat na dotychczasowy poziomie (za egzamin praktyczny na najpopularniejszą kategorię B płaci się 140 zł, za teoretyczny 30 zł) nie zapewni stabilności finansowej ośrodków. Eksperci z branży przypominają, że wysokość opłat obowiązujących obecnie ustalono ponad 10 lat temu. a w tym okresie koszty funkcjonowania WORD-ów, jak i koszty przeprowadzania egzaminów dla kierowców znacząco wzrosły. Droższe jest paliwo, więcej trzeba płacić za zakup i naprawę pojazdów, rosną koszty utrzymania infrastruktury ośrodków i wysokość wynagrodzeń pracowników.

Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że przez dekadę ceny kursów na prawo jazdy wzrosły nawet trzykrotnie. Np. w Szczecinie obecnie kosztują ok. 3500 zł, podczas gdy w 2013 roku (kiedy ustalano stawki obowiązujących do dziś opłat egzaminacyjnych) cena kursu nie przekraczała 1300 zł.

Dodatkowa godzina jazdy w ośrodku szkolenia kierowców to wydatek 110-140 zł, a więc jest zbliżona do ceny egzaminu praktycznego! Dziesięć lat temu kursanci płacili 40-50 zł za godzinę szkolenia, więc opłata za egzamin stanowiła trzykrotność opłaty za jedną godzinę nauki jazdy.

Od kiedy będą obowiązywać nowe stawki opłat? Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego czasu obowiązują „stare” opłaty.

Warto zwrócić uwagę, że opłaty za egzaminy na niektóre kategorie zmienią się bardzo nieznacznie. Np. ubiegający się o prawo jazdy kat. A1, A2 lub A za część praktyczną egzaminu teraz płacą 180 zł, a po zmianach 200 zł.. Egzamin praktyczny na kategorie C+E, D+E kosztuje 245 zł, po wprowadzeniu nowych regulacji będzie to 250 zł. pomimo że rzeczywisty koszt takiego egzaminu przewyższa obecnie przyjętą opłatę maksymalną za przeprowadzenie egzaminu w tym zakresie.  

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend