To ATF wypowiedziało miastu umowę „śmieciową”? Zapowiada się ostra batalia sądowa

30 października Urząd Miasta wysłał do spółki ATF pismo, w którym informuje ją o zerwaniu umowy na wywóz śmieci z kołobrzeskich posesji. Dziś spółka z Mirosławca przejęła inicjatywę i informuje w oświadczeniu rozesłanym do mediów, że to nie miasto, a ona zrywa umowę i żąda blisko miliona złotych odszkodowania. W uzasadnieniu podaje, że pismo z Kołobrzegu nie zostało jej dotąd skutecznie doręczone.
W oświadczeniu, które w całości cytujemy pod tekstem, ATF zarzuca miastu m.in. „brak lojalności kontraktowej”, utrudnianie realizacji umowy i uchylanie się od obowiązku współpracy.
Przypomnijmy, że po zerwaniu przez miasto umowy, Urząd powiadomił Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska, by szykował się na przejęcie obowiązków spółki ATF. Pojemniki „Zieleni” już są ustawione na miejskich podwórkach. Często, tak jak na zdjęciu, przed wiatami śmietnikowymi, bo w tych wciąż jeszcze stoją kosze ATF.
Miasto zawarło umowę z ATF 20 czerwca tego roku. Za wywożenie śmieci miesięcznie płaciło spółce z Mirosławca ok. 300 tys. zł (cała umowa zawarta na 33 miesiące warta jest ok. 10 mln zł). Urząd Miasta za lipiec i sierpień nałożył na spółkę karę w wysokości 360 tys. zł.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż 6 listopada br. konsorcjum firm ATF sp. z.o.o. sp.k. oraz LOTOF SYSTEM  sp. z o.o. wypowiedziało ze skutkiem natychmiastowym zawartą 20 czerwca br. umowę dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie Kołobrzegu. Podkreślamy jednocześnie, że mimo pojawiających się od końca października doniesień medialnych o tym, iż władze Miasta Kołobrzeg zdecydowały się na wypowiedzenie ww. umowy, wypowiedzenie to nadal nie zostało nam skutecznie doręczone. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Urząd Miejski został zaskoczony wynikiem przetargu i od początku oczekiwał innego rozwiązania sytuacji. Od momentu podpisania umowy Zamawiający przejawiał brak otwartości na sugestie dotyczące terminu i sposobu zmiany operatora, tak aby były one nieuciążliwe dla mieszkańców.
Od kilku dni mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, w której odpady z pojemników należących do konsorcjum ww. firm odbiera bez ustalenia z nami inny operator, a mianowicie Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. Stanowi to w naszej ocenie rażące naruszenie lojalności kontraktowej, a w efekcie znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia nam prawidłową realizację umowy. Decyzję o zakończeniu współpracy z Miastem podjęliśmy, ponieważ w tych warunkach nie jesteśmy w stanie skutecznie realizować umowy – nie z naszej winy, a w związku m.in. z szeregiem zaniechań, jakich dopuścił się Zamawiający.
Ponadto Zamawiający nagminnie uchyla się od zapisanego w umowie obowiązku współpracy z nami, co przejawia się m.in. w nieakceptowaniu lub akceptowaniu ze znaczną zwłoką harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. 
Oprócz tego Miasto nie przekazało nam przed rozpoczęciem realizacji umowy poprawnie sporządzonego wykazu punktów wywozowych, które powinny zostać wyposażone w pojemniki, z uwzględnieniem ich rodzaju i ilości oraz częstotliwości opróżniania; przez dłuższy czas tolerowało, że Zieleń Miejska nie usuwała swoich pojemników na odpady, co uniemożliwiało prawidłową realizację ciążących na nas obowiązków; nie podjęło dotąd efektywnych działań zmierzających do wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości realizacji ciążących na nich obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg; nie przeprowadziło akcji informujących o modyfikacji systemu odbioru odpadów komunalnych; wymagało od nas realizacji zadań, których nie przewidywała umowa ani opis przedmiotu zamówienia.Podkreślamy też, że Miasto mimo wezwań bezpodstawnie wstrzymywało lub opóźniało płatność należnego 
nam comiesięcznego wynagrodzenia za wykonywane usługi; niezasadnie i niezgodnie z prawem potrącało wierzytelności tytułem rzekomych kar umownych, naliczonych z niedochowaniem należytej staranności. 
W naszym najgłębszym przekonaniu mamy do czynienia z rażącym brakiem profesjonalizmu ze strony Miasta, które do momentu skutecznego wypowiedzenia umowy z nami jest  tą umową związane. Co więcej, konsorcjum ATF i LOTOF SYSTEM ze swojej strony umowę tę wypełnia należycie, przestrzegając wszystkich jej zapisów. 
Dowodem na naszą dobrą wolę niech będzie choćby fakt, iż wypowiedzenie umowy przekazaliśmy najpierw skutecznie Urzędowi Miasta, a dopiero później – za pośrednictwem Państwa – komunikujemy je opinii publicznej. Niestety Miasto zdecydowało się na odwrotną kolejność, nad czym ubolewamy. 
Podkreślamy wreszcie, że będziemy dochodzić od Zamawiającego swoich praw dotyczących kar umownych w związku z niemożnością realizacji kontraktu oraz odszkodowania 
za poniesione straty.
W oświadczeniu przekazanym 6 listopada br. Zamawiającemu wezwaliśmy go do zapłaty nam kwoty 983 tys. 664 zł tytułem kary umownej. Ponadto zaprosiliśmy Zamawiającego 
do polubownego ustalenia sposobu, w jaki – bez niedogodności dla Mieszkańców – nastąpi odbiór dostarczonych przez nas pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. 
Z poważaniem,
Zarząd ATF sp. z o.o. sp.k.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend