Umowa na przebudowę ul. Wylotowej podpisana

You are currently viewing Umowa na przebudowę ul. Wylotowej podpisana

W czwartek (11 lipca) w gabinecie starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego podpisana została umowa pomiędzy powiatem kołobrzeskim, a firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo–Inżynieryjnego S.A. z Torunia na przebudowę ulicy Wylotowej w Kołobrzegu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego Powiat Kołobrzeski dokonał wyboru wykonawcy przebudowy ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostaną prace:

-od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej – przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów do posesji oraz wykonanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej,

-od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką przebudową objęta zostanie jedynie jezdnia drogi powiatowej oraz obręb skrzyżowania ul. Jedności Narodowej z ul. Wylotową.

Roboty mają zostać wykonane do 15 listopada 2019 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi za roboty budowlane 3.757.048,81 zł brutto i blisko 50 tys. zł za nadzór inwestorski.

Powiat na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, w wysokości 3 000 000,00 zł. Ponadto zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 450 000,00 zł ze środków pochodzących z Gminy Miasto Kołobrzeg.

Umowę z Wykonawcą podpisali Starosta Kołobrzeski Tomasza Tamborski oraz Członek Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Mirosław Tessikowski. Przy podpisaniu umowy była zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz.

Dodaj komentarz