W środę sesja Rady Miasta. Obrady będą prowadzone zdalnie (program sesji)

You are currently viewing W środę sesja Rady Miasta. Obrady będą prowadzone zdalnie (program sesji)

W środę (6 maja) odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Kołobrzeg. Podobnie jak podczas poprzedniej sesji 15 kwietnia, obrady będą również prowadzone zdalnie. Początek o godz. 9. Sesję będzie można śledzić na kanale Urzędu Miasta na You Tube.

Na zdjęciu przewodniczący Rady Miasta, Piotr Lewandowski podczas pierwszej sesji Rady, która z powodu epidemii koronawirusa odbyła się zdalnie. 

Do programu sesji trafiły następujące projekty uchwał:

-zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego,
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego,
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry,
-przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4,
-przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działki nr 46 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki,
-zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
-wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego,
-sprzedaży działki położonej przy ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu,
-10) sprzedaży działek o numerach 55/3, 55/36, 66/7, 66/10, 67/1 obręb 11 położonych przy ul. Szpitalnej w Kołobrzegu,
-nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
-oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, części działki numer 118/5 obręb 4, o powierzchni 358 m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu,
-oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony działek o numerach: 102/2, 105/18 i 105/19 obręb 5, położonych przy ulicy Aniołów Stróżów w Kołobrzegu,
-oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, zabudowanej działki nr 330 obręb 12 o powierzchni 62 m2, położonej przy al. Kolejowej w Kołobrzegu,
-likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kołobrzegu,
-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg.

Sprawozdania Prezydenta Miasta:
-z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2018 – 2020 za okres od I do XII 2019 r.,
-z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2020 za okres od 01.01.2019 r. do 31.122019 r.,
-z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Miejskiego programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku 2019,
-z działalności między sesjami.

Dodaj komentarz