W środę sesja Rady Miasta. Wraca sprawa Mirocic (+program obrad)

You are currently viewing W środę sesja Rady Miasta. Wraca sprawa Mirocic (+program obrad)
  • Post category:Info
  • Post comments:0 Komentarzy

W programie obrad XIV sesji Rady Miasta 2 października jest m.in. projekt uchwały uchylający  zapoczątkowane w  2017 roku prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Mirocic.

Na zdjęciu ostatnie posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej, podczas której radni m.in. opiniowali projekty uchwał na XIV sesję Rady Miasta.

Radni opozycyjni chcą wstrzymać prace planistyczne dla Mirocic – na najbliższą sesję Rady Miasta trafi projekt uchwały w tej sprawie. Decyzję podjęli po tym, jak okazało się, że urzędnicy magistratu od stycznia tego roku nie poinformowali Komisji Uzdrowiskowej, że Ministerstwo Zdrowia i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowały plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg. Dokumenty te nie zostały przekazane komisji, mimo że już wcześniej radni zobowiązali naczelniczkę wydziału architektury do przekazywania im wszystkich pism w tej sprawie.

Teren, o którym mowa, znajduje się w pobliżu kopalni borowiny i jest siedliskiem chronionych gatunków roślin. Dziś jest w rękach prywatnego dewelopera, który chce wybudować tam domki jednorodzinne. Zdaniem części radnych jakiekolwiek prace budowlane w sąsiedztwie borowiny mogą jej zaszkodzić.

Radni opozycyjni przygotowali więc projekt uchwały w sprawie uchylenia zainicjowanych w poprzedniej kadencji prac nad stworzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Jak mówią, jest to forma protestu przeciwko ich zdaniem, niejasnym działaniom urzędu w sprawie Mirocic. 

Podczas ostatniego posiedzenia komisji budżetowo-gospodarczej radni opozycyjni mówili wprost o ukrywaniu przed nimi ważnych pism.

– Protestuje przeciwko sformułowaniu o ukrywaniu dokumentów i aury tajemniczości. – odpowiadała radnym Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu ds. gospodarczych. – Z panią naczelnik będę rozmawiała, gdy wróci z urlopu. Spytam, kiedy padło takie zobowiązanie, że będziemy przekazywać dokumenty i wyjaśnię sprawę. – zapowiedziała.

Porządek XIV sesji Rady Miasta

XIV sesja Rady Miasta Kołobrzeg odbędzie się 2 października (środa) o godzinie 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ulicy Ratuszowej 13. Obrady będzie można śledzić na stronie urzędowej miasta kolobrzeg.pl. Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.,
-zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027,
-powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
-szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
-oddania w dzierżawę, na okres od dnia 10.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. części działki numer 2/2 położonej w obrębie 5 przy ul. Sikorskiego w Kołobrzegu,
-sprzedaży działki gruntu nr 130 obręb 16, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Zagłoby,
-sprzedaży działki gruntu nr 204/12 obręb 17, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Świętego Wojciecha,
-przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg,
-uchylenia Uchwały Nr XXXIV489/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg,
-uchylenia uchwały Rady Miasta Kołobrzeg (dot. uchylenia Uchwały Nr XXXIV/497/17 z dnia 14 lipca 2017 r. w -sprawie wybudowania obiektu spędzania czasu wolnego w Kołobrzegu),
-wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję od 2020 r. do 2023 r.,
-wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady,
-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg,
-zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg,
-zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz