We wtorek sesja Rady Miasta. Kilka ciekawych projektów uchwał trafiło do programu

You are currently viewing We wtorek sesja Rady Miasta. Kilka ciekawych projektów uchwał trafiło do programu

We wtorek (10 września) odbędzie się XIII sesja Rady Miasta. W programie sesji znalazło się blisko 20 projektów uchwał. Początek o godzinie 9 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Na najbliższej sesji Rady Miasta pojawi się m.in. projekt uchwały zmieniający statut Regionalnego Centrum Kultury. Od następnego roku jednostka miałaby przejąć promocję miasta. Po zmianach Centrum zajmowałoby się również wdrażaniem strategii promocji opracowanej przez firmę Eskadra z Krakowa.

Jeżeli radni zgodzą się z propozycją prezydent Kołobrzegu RCK już od stycznia 2020r. nosiłoby nazwę Regionalne Centrum Kultury i Promocji im. Zbigniewa Herberta. Jeżeli tak się stanie, miasto przewiduje zatrudnienie 6 nowych osób, a koszt ich etatów ma wynieść około 600 tysięcy złotych rocznie. To oznaczałoby również zmiany we władzach instytucji – jednostka będzie miała nowego dyrektora. Przypomnijmy, że dziś RCK szefuje Tadeusz Kielar.

Przy ul. Mazowieckiej powstanie galeria handlowa?

Na wtorkowej sesji radni miejscy będą też procedować nad projektem uchwały, która daje możliwość powstania na terenach byłego poligonu wojskowego przy ul. Mazowieckiej dużej galerii handlowej. Uchwałę przygotowała prezydent Kołobrzegu.
– Zmiana w zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczy zwiększenia powierzchni pod usługi handlowe. – wyjaśnia Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu. – Teraz mamy do 400 metrów kwadratowych, chcemy zwiększyć do powyżej 2000. Obecne parametry nie zachęcają do inwestowania. Wierzę, że jak to się zmieni, to być może znajdzie się inwestor i będziemy mieli w Kołobrzegu swoją własną galerię handlową.

Posiedzenie zakończy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczonych na promocję miasta w 2018 roku oraz na Lokalną Organizację Turystyczną „Regionu Kołobrzeg” w roku 2017 i 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z tejże kontroli.

PROGRAM XIII SESJI RADY MIASTA

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. a. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. odwołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg,
  2. powołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg,
  4. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu położonego pomiędzy ulicami Mazowiecką i Żurawia,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego,
  6. planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Mickiewicza, Zdrojową i Solną wraz z ul. Spacerową,
  7. wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców,
  8. oddania w dzierżawę, na okres 6 lat, części działki o numerze 4/2 w obrębie 2 miasta Kołobrzeg położonej na terenie Parku im. Jedności Narodowej o powierzchni 84 m2,
  9. oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, działki numer 175/24 oraz części działek nr 175/15, 175/39 położonych w obrębie 11 przy ul. Łopuskiego i ul. Szarych Szeregów w Kołobrzegu,
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu,
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu,
  12. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
  13. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
  14. uchylenia uchwały Nr V/70/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowych i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”,
  15. wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg do Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „NIWA” w Kołobrzegu,
  16. wystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg,
  17. zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta i nadania jej nowego Statutu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczonych na promocję miasta w 2018 roku oraz na Lokalną Organizację Turystyczną „Regionu Kołobrzeg” w roku 2017 i 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z ww. kontroli.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz