Wniosek o dofinansowanie można składać jeszcze tyko do 14 października

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu trafiły dodatkowe pieniądze z Rezerwy Funduszu Pracy. Dlatego kołobrzeski PUP ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, zorganizowanie prac interwencyjnych, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz finansowy bon na zasiedlenie.

Programem objęte są:
– osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone art. 49 ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy,
– bezrobotni do 25 roku życia zarejestrowani w urzędzie pracy powyżej 4 m-cy,
– długotrwale bezrobotni,
– bezrobotni powyżej 50 roku życia,
– bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
– bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
– bezrobotni niepełnosprawni

Wnioski można jeszcze składać tylko do 14 października. Będą one rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i do wysokości posiadanego limitu na finansowanie wskazanej formy.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu w pok. nr 3 lub telefonicznie 94 35 24 133 wew. 119.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend