Wydmy pod ochroną. Sprawdź czego nie będzie można już od 7 lipca

You are currently viewing Wydmy pod ochroną. Sprawdź czego nie będzie można już od 7 lipca

Od 7 lipca w powiecie kołobrzeskim będziemy mieli kolejny rezerwat przyrody. Pod ochroną będą wydmy białe i szare między Dźwirzynem a Grzybowem.

Rezerwat będzie miał powierzchnię 14,20 ha i położony jest w gminie Kołobrzeg. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie typowych zbiorowisk roślinnych wydmy białej, takich jak zespół piaskownicy zwyczajnej i wydmuchrzycy piaskowej oraz wydmy szarej gdzie występują m.in. murawy z kocankami i jasieńcem

Do tej pory na terenie województwa zachodniopomorskiego wydmy białe i wydmy szare podlegały ochronie obszarowej jedynie w granicach Wolińskiego Parku Narodowego.

Objęcie ochroną wydm oznacza, że od 7 lipca osobom, które wybierają się np. na wycieczkę do rezerwatu będzie można mniej. Zakazane będzie m.in. zbieranie roślin, palenie papierosów, ognisk (nie wystarczy już zgoda Urzędu Morskiego), biwakowanie czy spacerowanie poza wyznaczonymi ścieżkami.

Ustawa zabrania około 30 czynności na terenie rezerwatu. Wybraliśmy te, które mogą nas dotyczyć: 

– chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

– pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

– użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

– pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

– niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;

– palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

– stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;

– zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

– ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

– wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony

– umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

– zakłócania ciszy;

– wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

– biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

– prowadzenia badań naukowych – bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

– wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;

– wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

– organizacji imprez rekreacyjno-sportowych – bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Dodaj komentarz