Oświadczenia ATF i Urzędu Miasta w sprawie śmieci. Wiceprezydent Wolski zapowiada kary

Wczoraj firma ATF z Mirosławca wydała oświadczenie w którym wyjaśnia powody kłopotów z bieżącym odbiorem odpadów komunalnych. Kilka godzin później oświadczenie wydał również wiceprezydent Kołobrzegu, Jerzy Wolski, który nie zgadza się z treścią oświadczenia wydanego przez firmę z Mirosławca. I co ważne, po raz pierwszy pada ze strony magistratu zapowiedź naliczania kar umownych za niewywiązanie się z umowy.

Przypomnijmy, 2 lipca firma ATF przejęła kołobrzeski rynek śmieci. Zmiana firmy nie przebiegła jednak tak gładko jak zapowiadano i choć sytuacja się poprawia, to wciąż są miejsca w Kołobrzegu gdzie kubły ze śmieciami nie są opróżniane na czas.

Wcześniej odpady wywoził Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, który jednak przegrał miejski przetarg dając ofertę o blisko 2 mln zł wyższą niż ATF.

Poniżej publikujemy oświadczenia firmy ATF i Urzędu Miasta.

OŚWIADCZENIE DOT. UTRUDNIEŃ W ODBIORZE ODPADÓW Z TERENU KOŁOBRZEGU

ATF sp. z o.o. sp.k. dokłada wszelkich możliwych starań, angażując dostępne siły i środki, aby nowy system odbioru odpadów na terenie Kołobrzegu jak najszybciej zaczął funkcjonować bez zarzutu.
Bezspornym jest, że w ramach nowego systemu nadal występują utrudnienia, których wspólnie  z Miastem Kołobrzeg nie udało się nam jeszcze usunąć. Tym bardziej żałujemy, że odwołane zostało planowane pierwotnie na środę 18 lipca posiedzenie Komisji Komunalnej. Liczyliśmy, że posiedzenie to stworzy możliwość przekazania wszystkich ważnych informacji dotyczących odbioru odpadów.
Ponieważ zależy nam na dobrej komunikacji z mieszkańcami Kołobrzegu w poniższym komunikacie informujemy Państwa o powodach wystąpienia utrudnień w odbiorze odpadów przez ATF oraz  o podjętych przez nas działaniach. Pełny, szczegółowy raport dotyczący realizacji usługi odbioru odpadów przez naszą firmę zostanie przedstawiony podczas posiedzenia Komisji Komunalnej w dniu 24 lipca.
1. Do tej pory nie dysponujemy wszystkimi niezbędnymi dla nas kluczami do bram wjazdowych oraz altan śmietnikowych. Klucze te niestety nie zostały nam przekazane na początku obowiązywania umowy z miastem, a z powodu braku okresu przejściowego zmuszeni byliśmy – i jesteśmy nadal – do zdobywania ich już w trakcie realizacji umowy, poniekąd na zasadzie „radźcie sobie sami”.
2. Od lipca br. obowiązuje wprowadzony przez Miasto Kołobrzeg nowy system segregacji odpadów w ramach podziału na 5 frakcji. Do tej pory wiele wspólnot mieszkaniowych nie przestawiło się na ten nowy system, co skutkuje często przepełnieniem niektórych pojemników.
3. Na początku lipca problemem były też odpady po poprzednim wykonawcy, które zalegały
w altanach. Staraliśmy się wszystkie te pozostałości usunąć jak najszybciej, naprawiając w ten sposób wcześniejsze zaniedbanie. Ze względu na skalę zjawiska zajęło to nam jednak sporo czasu i niestety spowodowało opóźnienia w bieżącym odbiorze odpadów.
4. Dużym utrudnieniem dla nas wszystkich – zarówno ATF jak i mieszkańców Kołobrzegu – jest brak zaakceptowanego i ogłoszonego publicznie przez Miasto harmonogramu odbioru. Przygotowaliśmy go zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Niestety do chwili obecnej Urząd Miasta nie zaakceptował harmonogramu. Stoimy na stanowisku, że harmonogram powinien zostać przyjęty możliwie szybko, a w przyszłości aktualizowany, jeśli zajdzie taka potrzeba, podyktowana np. zmianą bieżących potrzeb mieszkańców Kołobrzegu.
5. W znacznej mierze nieaktualne okazały się przekazane nam przed podpisaniem umowy wykazy Punktów Gromadzenia Odpadów (dalej PGO) oraz szacunki ilości produkowanych odpadów. Nieaktualna baza PGO oraz dodatkowe zapotrzebowanie na pojemniki skutkowały dotychczas koniecznością przeprowadzenia ponad pół tysiąca zmian.
6. Przed rozpoczęciem realizacji umowy nie otrzymaliśmy także całościowego wykazu punktów odbioru. W przekazanych nam dokumentach nie wszystkie punkty były naniesione, zabrakło również informacji o punktach, do których dostęp jest utrudniony poprzez szlabany lub strefy zamknięte. Szczególnie na początku skutkowało to wydłużeniem czasu odbioru odpadów
na poszczególnych trasach.
7. Staramy się na bieżąco reagować na uwagi i zapotrzebowanie mieszkańców. Uruchomiliśmy specjalne linie telefoniczne i elektroniczne formularze zgłoszeniowe w celu przyjmowania informacji o wszelkich nieprawidłowościach. Angażujemy dodatkowe siły i środki techniczne. Wymieniamy pojemniki na takie, które są zgodne z realnym zapotrzebowaniem. Reagujemy na interwencje mieszkańców i wywozimy ponadstandardowo odpady, które zalegają. W imię dobrej komunikacji z mieszkańcami uruchomiliśmy ponadto stronę internetową CzystyKolobrzeg.pl, gdzie staramy się zamieszczać wszelkie kluczowe i aktualne informacje dotyczące odbioru odpadów.

W IMIENIU URZĘDU MIASTA NA OŚWIADCZENIE FIRMY ATF ODPOWIEDZIAŁ WICEPREZYDENT KOŁOBRZEGU, JERZY WOLSKI

Z uwagą zapoznałem się z oświadczeniem firmy ATF, dotyczącym odbioru odpadów z Miasta Kołobrzeg. Na wstępie zaznaczę, że cieszę się iż ATF dokłada wszelkich starań, aby cały system zaczął funkcjonować bez zarzutu. To ważne, abyśmy wypracowali takie rozwiązania, z których mieszkańcy Kołobrzegu będą zadowoleni.

Nie mniej jestem zmuszony odnieść się do kilku kwestii.

1. Harmonogram odbioru odpadów
Brak akceptacji projektu harmonogramu przez Miasto wynika z tego, iż dokument ten zawiera wiele fundamentalnych błędów. Między innymi brak jest wskazania wszystkich frakcji dla poszczególnych punktów odbioru, brak w nim wszystkich ulic z terenu Miasta, błędnie przyjęta jest zasada minimalnej częstotliwości odbioru. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia do harmonogramu zostały niezwłocznie przekazane firmie ATF. Do chwili obecnej firma ATF nie przekazała poprawionego harmonogramu, który mógłby zostać zaakceptowany i opublikowany.
2. Klucze/piloty
W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, które posiadają szlaban lub bramy na piloty oraz zamykane wiaty śmietnikowe, zarządcy, administratorzy i poprzedni wykonawca usługi, udostępnili wszystkie posiadane klucze oraz piloty. Urząd poinformował także zarządców i administratorów o konieczności przekazywania kluczy oraz pilotów zapewniających bezkolizyjny odbiór. To właśnie z powodu braku dogodnego kontaktu z koordynatorem umowy ze strony firmy ATF, (co było wielokrotnie zgłaszane przez zarządców i administratorów nieruchomości) Miasto osobiście przekazywało wykonawcy dane kontaktowe z prośbą o kontakt, w celu przekazania kluczy.
3. Wykaz punktów gromadzenia odpadów
Nie jest prawdą, że wykaz zapotrzebowania na pojemniki przedstawiony przez Miasto na etapie postępowania przetargowego był nieaktualny. W mojej opinii był sporządzony rzetelnie i poprzedzony głęboką analizą. Należy podkreślić, że nie można było przewidzieć tak dużej liczby zmian sposobu gromadzenia odpadów po wprowadzeniu nowego systemu. Wykaz ten na pewno nie był przyczyną utrudnień w realizacji umowy z firmą ATF.
Miasto oczekuje, że firma ATF będzie dążyła do jak najszybszego wyeliminowania uchybień w świadczeniu usługi odbioru odpadów. Z uwagi na to, że nadal występują potwierdzone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych, wynikających z umowy, obowiązków Wykonawcy, Miasto przystąpi do naliczania kar umownych.

Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych
Jerzy Wolski

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend