Korpus Wsparcia Seniorów (teleopieka)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza kołobrzeskich seniorów do udziału w programie osłonowym obejmującym korzystanie z dostępu do tzw. opieki na odległość za pośrednictwem teleopaski (teleopieka).


Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Warunki udziału w programie
Z usługi teleopieki korzystać mogą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:
-są mieszkańcami Kołobrzegu,
-są w wieku 65 lub więcej lat,
-mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
-prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które ni są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom seniora.

Udział w programie wymaga podania wszystkich danych osobowych, które są niezbędne do objęcia seniora usługą opieki na odległość. Odmowa podania danych wyklucza świadczenie teleopieki.
Weryfikacji spełnienia kryteriów uczestnictwa w programie dokonają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie zgłoszeń składanych przez seniorów. Uczestnictwo w programie następuje w kolejności składania zgłoszeń.
Usługa teleopieki jest nieodpłatna, a udzielenie wsparcia nie zależy od wysokości dochodów seniora (w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej.

Zgłoszenia do udziału w programie
Zgłoszenia składać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15:
-osobiście w godzinach 7.30 – 15.30, sekretariat, pokój nr 116 lub skrzynka podawcza w holu głównym
lub
-elektronicznie – e-mail: sekretariat@mops.kolobrzeg.pl.
Informację o potrzebie objęcia usługą opieki na odległość można zgłaszać telefonicznie:
-w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w godzinach 7.30 – 15.30, nr telefonu 94 35 52 300 (sekretariat)
lub
-przez ogólnopolską infolinię – nr telefonu 22 505 11 11.
W takiej sytuacji pracownik MOPS w Kołobrzegu skontaktuje się telefonicznie z seniorem w celu ustalenia terminu złożenia zgłoszenia.

senior - Korpus Wsparcia Seniorów (teleopieka)

Program osłonowy jest realizowany i finansowany w ramach programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej pn. Korpus Wsparcia Seniorów 2022.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend