23 tys. zł na start dla nowych firm. Ale pieniądze można otrzymać też na staże czy doposażenie stanowiska pracy

Uruchomiona została możliwości składania wniosków na realizację instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu – w zakładce dokumenty do pobrania

Od 17.01.2023 r. będą przyjmowane wnioski w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych na następujące formy aktywizacji zawodowej:
 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
– prace interwencyjne,
– dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
– staże,
– roboty publiczne,
– prace społecznie użyteczne,
– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej,
– szkolenia indywidualne,
– bon na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia;

W ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej kwota wsparcia została ustalona w wysokości do 23 000,00 zł, natomiast w ramach refundacji kosztów doposażonego stanowiska pracy do 33 000,00 zł na jedno stanowisko pracy.

Wypełnione wnioski można składać osobiście w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera.
Każdorazowo składając wniosek prosimy o precyzyjne wskazanie danych kontaktowych
– telefonu lub e-maila celem przyspieszenia kontaktu z Wnioskodawcami.
W razie pytań należy się kontaktować pod nr telefonu 94 3524133 wew. 119.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend