Budżet powiatu kołobrzeskiego: oświata i długo, długo nic

We wtorek podczas 33. sesji w Centrum Kształcenia Praktycznego Rada Powiatu w Kołobrzegu przyjęła uchwałę budżetową na rok 2018.

 

Projekt uchwały budżetowej przedstawił Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. W swoim wystąpieniu wskazywał, że dochody powiatu rosną zbyt wolno, natomiast wydatki niewspółmiernie szybko, mając na myśli wydatki obligatoryjne, które powiat musi realizować, a ich zakres z roku na rok się rozszerza.

Dochody budżetu w 2018 roku wyliczono na 97 119 958 zł. W tym z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 450 000 zł (nieruchomość przy ul. Kamiennej oraz działki w Gościnie).

Główne źródła dochodów to subwencje – 45% dochodów, dotacje – 15%, udziały PIT, CIT – 21% i dochody własne – 19%.

Dochody ogółem będą mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania od roku 2017 o 3,47 %, przede wszystkim z tytułu dotacji, z racji zakończonych inwestycji, których dofinansowanie zewnętrzne było stosunkowo wyższe niż planowane na rok 2018.

Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 4 670 000 złotych, z tego 49% z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Dochody tzw. „znaczone” – stanowią aż 60%, pozostałe 40% to dochody własne, w tym 19% – wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

Wydatki powiatu na 2018 rok zaplanowano na łączną kwotę 94 519 958 zł. Na inwestycje „pójdzie 7%, najwięcej pochłoną wynagrodzenia i pochodne – 60%. Dotacje dla podległych jednostek – 10%, a pozostałe wydatki bieżące – 23% .

Podział wydatków według zadań:

  • oświata – 48%,
  • sfera społeczna – 19%,
  • Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 16%,
  • drogownictwo – 9%,
  • inspekcje, straże – 5%,
  • kultura fizyczna – 4%

Wydatki roku 2018 będą niższe od przewidywanego wykonania na rok 2017 o 7,75%, co jest wynikiem obniżonych środków na inwestycje.

Przed Powiatem 7 inwestycji w różnych obszarach, w tym:

  • Infrastruktura drogowa – Przebudowa ulicy Karlińskiej w Gościnie, budowa ścieżki rowerowej przy ul. Starynowskiej, wykonanie dokumentacji na chodnik w Białokurach, wykupy gruntów oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji wspólnych inwestycji z gminami (chodniki, zatoki autobusowe) – ponad 4 100 000 zł.
  • Boiska sportowe – przebudowa boiska przy ZSO im. M. Kopernika – ponad 2 500 000 zł.
  • Zakupy sprzętu informatycznego – Starostwo – 42 000 zł

Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 60% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 2 600 000 zł.

Znaczne wydatki bieżące finansowane są z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.  Zadaniami finansowanymi z tego źródła dochodów są m.in.: cała sfera pieczy rodzinnej (Domy Dziecka, rodziny zastępcze), których plan na 2018 wynosi – ponad 5 380 000 zł, w tym finansowanie z budżetu Wojewody na program 500+ – 696 000. zł. Można też wymienić wiele innych, np. wspomaganie jednostek oświatowych o 1 500 000 zł czy wspieranie instytucji pożytku publicznego, które realizują zadania własne powiatu w kwocie 697 314 zł.

„Zdaję sobie sprawę, że wiele zadań nie znalazło się w projekcie budżetu, ale angażując tak wysokie środki na inwestycje oraz na działalność bieżącą, nie jesteśmy w stanie sfinansować pozostałych inwestycji zgłaszanych do budżetu. Wprowadziliśmy te, na które jest szansa na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Budżet jest bardzo napięty, ale zapewniam, że przy zachowaniu rozsądku i dyscypliny, zaplanowane zadania oraz obligatoryjne obowiązki będą wykonane „ – mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski

Budżet został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 14 głosów za oraz 5 wstrzymujących się.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

cleardot - Budżet powiatu kołobrzeskiego: oświata i długo, długo nic

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend