Opiekujesz się osobą niesamodzielną? Od dziś możesz starać się o zastępstwo (szczegóły opieki wytchnieniowej)

Opieka wytchnieniowa to część projektu realizowanego na terenie naszego miasta od 2020 r. Bezpośrednim realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg

PROJEKT  to „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023” realizowany w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wnioskodawca: Gmina Miasto Kołobrzeg

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022 (3 lata) 

Razem budżet projektu wynosi: 1 129 528,80 zł, w tym:
-Europejski Fundusz Społeczny – 85 % – 960 098,76 zł
-Budżet Państwa – 10% – 112 953,60
-Wkład własny gminy – 5% – 56 476,44 zł

Jednym z celów projektu jest wsparcie min. 50 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie: 

-wsparcia psychologicznego – realizacja od października 2020
-doradztwa prawnego – realizacja  od czerwca 2020
-warsztatów w zakresie fachowej opieki nad osobą zależną – 2 grupy w 2020 roku (sierpień i listopad 2020)
-usług opieki wytchnieniowej.  

W grudniu 2020 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację usługi. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, wszystkie podmioty posiadały doświadczenie w świadczeniu usług opieki wytchnieniowej. Wybrano ofertę z najniższą ceną – Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO z siedzibą w Żarach, ul. Śródmiejska 4A – 30 zł brutto za jedną godzinę świadczenia opieki. 

W projekcie obecnie uczestniczy 25 opiekunów faktycznych, w tym  13 kobiet. Opiekują się oni najczęściej:
rodzicami lub teściami – 13 osób
współmałżonkiem lub konkubentem – 10 osób
dorosłym dzieckiem z niepełnoprawnością – 2 osoby

OPIEKA WYTCHNIENIOWA to inaczej świadczenie bezpośredniej opieki nad osobą niesamodzielną w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku:
-ze zdarzeniem losowym, 
-potrzebą załatwienia codziennych spraw przez opiekuna faktycznego 
-potrzebą zwykłego odpoczynku opiekuna faktycznego. 

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej i polegać będzie na wykonywaniu tych wszystkich  czynności, które zwyczajowo wykonują opiekunowie faktyczni każdego dnia, np.:
-udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.:
-pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu się, zapewnienie organizacji czasu wolnego,
-wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pielucho-majtek, o ile zachodzi taka potrzeba, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,   
-dopilnowanie przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami,
-udzielanie pomocy w kontaktach z  otoczeniem np. poprzez odbieranie telefonów, wpuszczanie osób odwiedzających itp.  

W 2021 roku planuje się świadczenie 830 godzin opieki wtytchnieniowej łącznie. Opieka świadczona będzie w godz. 7.00 – 20.00,  nie planuje się opieki w porze nocnej. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do projektu mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 94 35 52 319 lub 94 35 52 331 lub 94 35 52 306, e-mail: sekretariart@mops.kolobrzeg.pl 

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej MOPS www.mops.kolobrzeg.pl (zakładka z lewej strony z tytułem projektu), oraz na www.kolobrzeg.pl

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend