Urzędnik zapuka do drzwi. Rusza akcja doręczania decyzji o wysokości podatków

Urząd Miasta Kołobrzeg informuje, że z początkiem lutego br. rozpocznie się na terenie miasta Kołobrzeg doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2019 r. dla osób fizycznych.

Decyzje wymiarowe doręczane będą przez pracowników urzędu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 16-20, w soboty w godz. od 10.-18.

 W roku 2019 doręczaniem decyzji podatkowej, podobnie jak w latach ubiegłych, zajmować się będą pracownicy urzędu (21 osób). Każdy z urzędników posiadać będzie identyfikatory.  

Ważne informacje

Przypominamy, że kwota podatku (od nieruchomości, leśnego, rolnego)  do 100 zł płatna jest  jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11.

Zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej – decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego ( podatek od nieruchomości + rolny) sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.

W dniu 31.01 mija termin składania przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 r. oraz termin płatności 1 raty za 2019 r. Osoby prawne, które nie dopełniły tego obowiązku proszone są o jak najszybsze składanie deklaracji. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych płatny jest w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji. Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.

UWAGA! Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej.

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2019 r. to kwota 11.150.000 zł.W sumie doręczonych zostanie około 25 tys. decyzji.

W tym roku nie trzeba płacić za psa 

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w roku 2019 na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg nie będzie pobierana opłata od posiadania psów, na podstawie uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. z 2018 r. poz. 4414).

Wobec powyższego podatnicy w 2019 r. nie będą musieli realizować obowiązków związanych z zarejestrowaniem lub wyrejestrowaniem psów do celów poboru opłaty.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend