Dziś miasto Kołobrzeg zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych. Każdy może kupić jego obligacje

Dziś (28 czerwca 2021 r.) miasto Kołobrzeg zadebiutowało na rynku papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obrotu giełdowego na Catalyst wprowadzone zostały obligacje na okaziciela serii A20, B20 i C20.

Każda z serii to 10.000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł. W systemie notowań ciągłych będą oznaczone nazwami „KOL1126”, „KOL1128”, oraz „KOL1130”. Łączna wartość to 30 milionów złotych. Poszczególne serie różnią się terminami wykupu. Harmonogram wykupu doprecyzowany jest we Uchwale Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. (wykup będzie trwał od 2024 do 2030 roku).

Czym są obligacje? To komunalne papiery wartościowe emitowane przez samorząd. Samorząd otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne i zobowiązany jest do wypłaty odsetek oraz do wykupu obligacji w określonym czasie. 

Co ważne, nie są to obligacje „ratunkowe”, tylko obligacje „rozwojowe” służące finasowaniu inwestycji miasta i wpływająca na rozwój społeczno-gospodarczy naszego Miasta. Skierowane są na:

-Transport i łączność (drogi) 
-Oświata i wychowanie (budowa przedszkola) 
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Obecnie właścicielem wszystkich obligacji jest PKO BANK Polski. Miasto ma umowę z Biurem Maklerskim PKO BP na wykonanie funkcji Agenta Emisji – czyli mówiąc wprost na umożliwienie zakupu obligacji za pośrednictwem biur maklerskich wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszego kraju. 

Jak informuje samorząd w oficjalnym komunikacje „Emisja obligacji ma także aspekt promocyjny. Pozwala pokazać samorząd na rynku kapitałowym wielu inwestorom i bankom. Miasto jako emitent buduje swoją wiarygodność, jako jednostka aktywna, działająca nowocześnie i korzystająca z innowacyjnych instrumentów finansowych”.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend