Policja zachęca – zmień pasję w zawód!

Chcesz spełnić swoje marzenia? Robić coś wyjątkowego oraz mieć gwarancję stałych warunków pracy? Zgłoś się do swojej komendy i zostań policjantem!

Tekst źródło: zachodniopomorska policja

Wymogi formalne, jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, od dnia 1 września 2017 mogą osobiście składać dokumenty w komórkach ds. kadr i szkolenia Komend Miejskich Policji, jak i Komend Powiatowych Policji lub jak dotychczas, w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, tel. 91 82 11235 oraz 91 82 11261.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie (według załączonego wzoru)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji, posiadający:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • badania psychologiczne,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • komisja lekarska,
 • ankieta bezpieczeństwa osobowego.

Nowo przyjęty do służby funkcjonariusz odbywa 5,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, oddelegowany zostaje do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni (37 służb). Celem adaptacji zawodowej, jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, prowadzenie działań pościgowych oraz poszukiwawczych, realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Po zakończeniu adaptacji zawodowej, policjantka lub policjant otrzymuje przydział do swojej jednostki macierzystej, gdzie pełnić będzie dalszą służbę.
Służba w Policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny system szkoleń,
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in. 13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),
 • po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend