Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku

Od 30 stycznia 2018 r. do 28 kwietnia 2018 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa m.in. mężczyzn urodzonych w 1999 roku.

Ale spokojnie nikt nie każe iść w kamasze (młodszym Czytelnikom wyjaśniamy, że to taki stary termin określający wcielenie do wojska). Celem kwalifikacji jest jedynie zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

-mężczyzn urodzonych w 1999 r.;

-mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

-osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

-kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017, poz. 994);

-osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W Powiecie Kołobrzeskim kwalifikacja odbywać się będzie od 12 do 30 marca 2018 r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Żurawiej 12b.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:

-dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

-posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

-aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Fot. www.wojsko-polskie.pl

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend