Jutro XXXV sesji Rady Miasta Kołobrzeg (program)

Jutro (28 kwietnia) odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Na okkolobrzeg.pl udostępnimy relację online. Początek o godz. 9.

Fot. Archiwum

W programie jutrzejszej sesji są projekty uchwał m.in. ws. zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za sprzedaż alkoholu oraz ws. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dla dzielnicy Uzdrowiskowej, tak by móc tam wyznaczyć nowe punkty handlowe oraz dla części miasta wzdłuż 6. Dywizji Piechoty, by umożliwić postawienie nowego schroniska dla zwierząt.

PROGRAM XXXV SESJI RADY MIASTA


Podjęcie uchwał:
-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044,
-w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji;
-w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla działek nr 246/1 i 246/2 oraz części działek nr 245/2, 246/3 i 247 położonych w obrębie 17 oraz części działek nr 13/34 i 13/35 położonych w obrębie 16;
-w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla działek nr 246/1 i 246/2 oraz części działek nr 245/2, 246/3 i 247 położonych w obrębie 17 oraz części działek nr 13/34 i 13/35 położonych w obrębie 16,
-w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód;
-w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów położonych przy ul. Kamiennej,
-w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego,
-w sprawie zamiany nieruchomości,
-w sprawie zamiany nieruchomości,
-w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska”, oznaczonych symbolami MN18, MN19, KDW31.1 i KDW31.2 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kołobrzegu,
-w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku;
-zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu;
-zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
-zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów,
-w sprawie rozpatrzenia petycji,
-w sprawie rozpatrzenia petycji,
-w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
-w sprawie umieszczenia na stronie internetowej zbiorczej informacji o petycjach złożonych w 2020 roku.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend