W czwartek (21.12) ostatnia sesja Rady Miasta w tym roku (+PROGRAM)

21 grudnia (czwartek) po raz ostatni w tym roku zbierze się Rada Miasta. Będzie to LXVIII sesja RM. Początek posiedzenia w Sali Koncertowej ratusza o godzinie 9. Jeżeli nic się nie zmieni radni, zajmą się 14 projektami uchwał. Wśród nich jest projekt zakładający kontynuację miejskiego programu dopłat do in vitro. Program sesji publikujemy pod tekstem

W programie LXVIII jest podjęcie uchwał w sprawie:
-zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.,
-zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023 – 2043,
-przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Zdrowszy Kołobrzeg – leczenie niepłodności metodą in vitro, zabezpieczenie płodności realizowane w latach 2024 – 2029”,
-określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
-zmiany regulaminu udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/569/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne,
-ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 9/24 obr. 6, położonej w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego,
-sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 10/5 obr. 16, położonej przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu,
-oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2024 r. części działek o numerach: 117/7, 117/8 i działki nr 135 obręb 5, położonych przy ulicy Fredry w Kołobrzegu,
-zmiany uchwały w sprawie nadania nazw niektórym ulicom w mieście Kołobrzegu,
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia nazw ulic i placów w mieście Kołobrzegu nadawanych w latach 1945-1969,
-określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
-rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVIII/273/20 w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937 – 1938 i Zagłady Nadberezyńców w zakresie zmiany napisów na pomniku,
-pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
-przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2026
-Diagnoza potrzeb i społeczności lokalnej.

Następnie prezydent Kołobrzegu przedstawi sprawozdanie z działalności między sesjami. Kolejny punkt obrad to interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. Wolne wnioski i informacje.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend